Boşanma Davasını Kim Açmalıdır ?

enter image description here

Boşanma davasını hangi tarafın açtığının herhangi bir önemi yoktur yani davayı ilk açan taraf olmanın davanın sonucu açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki davayı açan taraf mahkeme harç ve masraflarını, avukat tutmuşsa vekalet vekalet ücretini ödeyecek olan taraftır.

Ayrıca davayı açan tarafın karşı tarafa isnat ettiği kusuru ispatlaması, davalı tarafın da bu kusurun gerçekleşmediğini kanıtlaması esastır. Dolayısıyla masraf ve ispat dışında herhangi bir farklılık arz etmemektedir Mahkeme hakimi gerek dosyaya sunulan delilleri gerekse de kendi kişisel kanaatini kullanarak hangi tarafın kusurlu olduğuna karar verecek olan yetkili merciidir. Hakimin kusur yönündeki kanaati doğrultusunda davacı veya davalı tarafın boşanma davasında talep ettikleri tazminat talepleri gündeme gelecektir.

Yine unutulmaması gereken bir diğer husus ; Türk Medeni Kanunu’ nun 174. maddesinin 1. fıkrasında, mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebileceği belirtilmiş; 2. fıkrasında ise, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan taraftan manevi tazminat isteyebileceği öngörülmüştür.